مشاوره ویزا شینگن

مشاوره  تلفنی

مشاوره تلفنی

زمان این مشاوره ۲۰ دقیقه و از جمله مشاوره پایه است . این مشاوره به صورت تلفنی در رابطه با چگونگی اخذ ویزای ایتالیا - اسپانیا - فرانسه می باشد.

100,000 تومان

مشاوره  تلفنی

مشاوره تلفنی

ززمان این مشاوره ۴۰ دقیقه و از جمله مشاوره تکمیلی است . این مشاوره به صورت تلفنی در رابطه با چگونگی اخذ ویزای ایتالیا - اسپانیا - فرانسه می باشد.

200,000 تومان

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

زمان این مشاوره ۲۰ دقیقه و از جمله مشاوره پایه است . این مشاوره جهت اخذ ویزای شنگن در مسیر اسپانیا - ایتالیا - فرانسه است.

200,000 تومان

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

زمان این مشاوره ۴۰ دقیقه و از جمله مشاوره تکمیلی است . این مشاوره جهت اخذ ویزای شنگن در مسیر اسپانیا - ایتالیا - فرانسه است.

350,000 تومان

مشاوره متنی

مشاوره متنی

زمان این مشاوره ۲۰ دقیقه و از جمله مشاوره پایه است . این مشاوره جهت اخذ ویزای شنگن در مسیر اسپانیا - ایتالیا - فرانسه است.

100,000 تومان

مشاوره متنی

مشاوره متنی

زمان این مشاوره ۴۰ دقیقه و از جمله مشاوره تکمیلی است . این مشاوره جهت اخذ ویزای شنگن در مسیر اسپانیا - ایتالیا - فرانسه است.

150,000 تومان